Luk. 12:40 ”Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen."

onsdag 11 juli 2012

Uppenbarelseboken 21. En ny himmel och en ny jord. Det nya Jerusalem.

(Text och förklaringar är hämtade från Handbok för Livet)
En ny himmel och en ny jord
Upp. 21:1 ”Sedan såg jag en ny himmel och en ny jord, för den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.
(Se även: Jes.65:17; 66:22; 2 Petr.3:10,13).
Förklaring: Jorden i sin nuvarande form kommer inte att existera för evigt. Efter den slutgiltiga domen över ondskan kommer Gud att skapa en ny jord (se Rom. 8:18-21; 2 Petr.3:7-13). Gud hade också lovat Jesaja att han skulle skapa en ny och evig jord (Jes. 65:17; 66:22). Vi vet inte hur den kommer att se ut och var den kommer att ligga, men Gud och hans efterföljare – alla vars namn är skrivna i Livets Bok – kommer att leva tillsammans på den för evigt. Ska du vara med då? 

2 Och jag såg Guds stad, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Den var smyckad som en brud som är färdig att möta sin brudgum.
(Se även: Jer.31:23; Hebr.11:10; 12:22).
Förklaring: Det nya Jerusalem är platsen där Gud bor mitt ibland sitt folk. I stället för att vi ska gå upp till Gud, kommer han ner till oss för att vara och leva med oss, precis som när han en gång blev människa i Jesus (Joh.1:4). Överallt där Gud råder är det frid, trygghet och kärlek.

3 Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu har Gud sitt hem bland människorna! Han ska bo tillsammans med dem, och de ska vara hans folk, ja, Gud själv ska vara hos dem.
(Se även: 2 Kor.6:16).
Förklaring: Säkert har du någon gång funderat över evigheten och hur det kommer att se ut då. Den heliga staden, det nya Jerusalem, beskrivs som platsen där Gud ska torka alla tårar.
Aldrig mer kommer det att finnas död, smärta, sorg eller gråt. Vilken underbar sanning! Vad du än kommer att möta här i livet så har Gud inte sagt sista ordet än – det finns ett slutkapitel, som handlar om att alla som älskar honom för evigt ska få uppleva fullkomlig glädje och se sina allra djupaste behov uppfyllda.
Vi vet inte så mycket som vi skulle önska om allt detta, men kanske räcker det för oss att veta att evigheten med Gud kommer att bli underbarare än vi kan föreställa oss.  

4 Han ska torka alla tårar från deras ögon, och döden ska inte finnas mer. Det ska inte längre finnas någon sorg eller gråt eller plåga, för allt det som fanns en gång är borta.”
(Se även: Jes.25:8; 35:10; 61:3; Upp.7:17).
5 Och han som sitter på tronen sa: ”Se, jag gör allting nytt!” Sedan sa han till mig: ”Skriv ner detta, för det jag säger är trovärdigt och sant.
(Se även: Jes.43:19; 2Kor.5:17).
Förklaring: Gud är Skaparen. Bibeln börjar med den storslagna berättelsen om hur han skapade universum och slutar med hans skapelse av nya himlar och en ny jord. Vilket oändligt hopp och vilken uppmuntran är inte detta för alla som tror. Vi får leva tillsammans med Gud, vår synd är förlåten och framtiden tryggad. Då kommer vi att vara lika Kristus – lika fullkomliga som han.  

6 Det har skett! Jag är alfa och omega, början och slutet på allting. Jag ska låta den som är törstig få dricka ur källan med livets vatten helt gratis.
(Se även: Upp.1:8; 22:17).
Förklaring: Liksom Gud avslutade skapelsen (1 Mos. 2:1-3) och Jesus återlösningen (Joh. 19:30) kommer Fadern, Sonen och Anden tillsammans att fullborda sin räddningsplan genom att inbjuda de friköpta till en nyfödd värld.
Ang. ”livets vatten” se noten till 22:1.

7 Den som segrar över det onda ska få allt detta som gåva, och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son.
(Se även: Rom.8:17,32).
Förklaring: ”De fega” är inte de som är svaga i tron eller ibland drabbas av tvivel, utan de som vänder sig bort från Gud och inte längre törs följa honom. De har inte mod nog att våga stå upp för Kristus och är inte ödmjuka nog att acceptera hans auktoritet över sina liv. Gud jämställer dem med mördare, lögnare, avgudadyrkare, med omoraliska och korrumperade människor och med dem som utövar svart magi.
”Segrare” är alla de som håller ut till slutet utan att förneka Kristus (Mark. 13:13). De kommer att få del av alla de välsignelser Gud har utlovat:
1) att äta från livets träd (2:7),
2) att undkomma eldsjön (2:11),
3) att få ett nytt namn (2:17),
4) att få makt över folken (2:26),
5) att få sitt namn i Livets bok (3:5),
6) att bli pelare i Guds andliga tempel (3:12),
7) att sitta bredvid Kristus på hans tron (3:21).
Alla som uthärdar ondskans prövningar och förblir trogna tillhör dem som Gud kommer att belöna.

8 Men de fega, de som förnekar mig, de onda och korrupta människorna, mördare, de som ägnar sig åt sexuell lössläppthet, de som sysslar med magi och ockultism, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats blir i sjön som brinner av eld och svavel. Det är den andra döden.”
(Se även: 5 Mos.20:8; Mal.3:5; 1 Kor.6:9-10; Gal.5:19-21; Ef.5:5; Upp.2:11).
Förklaring: Eldsjön förklaras i noter till 19:20 och 20:14. Den andra döden är en andlig död, evig skilsmässa från Gud.  

Det nya Jerusalem
Det nya Jerusalem
9 Sedan kom en av de sju änglar som hade tömt skålarna med de sju sista plågorna och sa till mig: ”Kom med mig, så ska jag visa dig bruden, Lammets fru.”
(Se även: Upp.21:2).
10 I synen som Guds Ande lät mig se blev jag sedan förd av ängeln till en hög bergstopp. Därifrån visade han mig Guds stad, Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud.
(Se även: Hes.40:1-2; 2 Kor.12:2-4; Upp.1:10; 17:3).
Förklaring: Resten av detta sammanhang (21:9 – 22:5) är Uppenbarelsebokens sista syn, en fantastisk beskrivning av Guds nya stad. Den symbolik som används visar att vårt nya hem hos Gud trotsar alla mänskliga försök till beskrivning. Vi kommer inte att bli besvikna i något som helst avseende.

11 Staden strålade av Guds härlighet, och den gnistrade som en dyrbar ädelsten, som en kristallklar jaspis.
(Se även: Job.28:17; Jes.60:1; Hes.48:35; Upp.4:3).
12 Den hade en stor och hög mur med tolv portar, som vaktades av tolv änglar. Och namnen på Israels tolv stammar stod skrivna på portarna.
(Se även: Hes.48:31-34; Upp.22:14).
Förklaring: Det nya Jerusalem är Guds folks framtida hemort. Israels tolv stammar (21:12) representerar troligen alla Guds trogna under det gamla förbundets tid (Gamla testamentet)), och de tolv sändebuden (21:14) representerar församlingen. Alltså kommer både troende icke-judar och judar, som har varit trofasta mot Gud, att bo tillsammans på den nya jorden.

13 Tre av portarna låg mot norr, tre mot söder, tre mot öster och tre mot väster.
14 Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod namnen på Lammets tolv sändebud.
(Se även: Ef.2:20; Hebr.11:10).  
15 Ängeln som talade till mig höll en måttstock av guld i sin hand för att mäta staden och dess portar och dess mur.
(Se även: Hes.40:3; Sak.2:1,3; Upp.11:1).
Förklaring: Måtten på den plats Gud har skapat för sitt folk är symboliska – i ursprungsmåttet alnar är de alla delbara med tolv. Tolv är talet för Guds folk – tolv stammar och tolv sändebud.
Murarna är 144 alnar tjocka, det finns tolv grundstenar och tolv portar. Höjd, längd och bredd är lika (12.000 stadier – översatt till 230 mil).
Det nya Jerusalem är alltså en perfekt kub i sina yttermått – samma form hade det allraheligaste i templet (1 Kung. 6:20).
Måtten symboliserar fullkomlighet och visar på att vårt nya hem är utan brister – det är i Gud själv och hans helighet som vi får bo.

16 Och när han mätte staden fann han att den var byggd som en kub. Den var lika bred som den var lång, och höjden var exakt densamma. Alla mått var 12 000 stadier.
17 Sedan mätte ängeln muren och fann att tjockleken var 144 alnar enligt människors sätt att mäta, som också ängeln använde.
(Se även: Upp.13:18).
18 Muren var byggd av ädelsten, av jaspis. Och staden var av rent guld, som liknade genomskinligt glas.
(Se även: Jes.54:11-12; Upp.4:3,6).
Förklaring: Att murarna är av ädla stenar avslöjar att det nya Jerusalem blir en plats av renhet och oförstörbarhet – staden är gjord för evigheten. I översteprästens bröstsköld fanns tolv ädelstenar – en för varje stam i Israel (se 2 Mos. 28:15-21). 

19 Grundstenarna i stadsmuren var av alla slags vackra ädelstenar. Den första var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx,
20 den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint och den tolfte en ametist.
21 De tolv portarna var gjorda av tolv pärlor, och varje port bestod av en enda pärla. Den stora gatan genom staden var av rent guld, som liknade genomskinligt glas.
22 Jag såg inget tempel i staden, för Herren Gud, han som har all makt, är stadens tempel, han och Lammet.
(Se även: Ps.90:1; Joh.4:21-24; 17:23-24).
Förklaring: Templet, den centrala platsen för Guds närvaro bland sitt folk, var naturligtvis den viktigaste platsen för tillbedjan. I den nya staden behövs inget tempel, eftersom Guds närvaro finns överallt. Han kommer att lovprisas och tillbes överallt i staden, och inget kan hindra vår gemenskap med honom.   

23 Och staden behöver varken sol eller måne, för Guds härlighet strålar över den, och Lammet är dess ljus.
(Se även: Jes.60:19-20; Upp.21:25).
24 Folken på jorden ska ledas av detta ljus, och världens makthavare ska komma till staden med sina rikedomar.
(Se även: Ps.72:10; Jes.60:3; 66:10-14).
25 Portarna i staden ska aldrig stängas, för dagen tar inte slut och det finns ingen natt.
(Se även: Jes.60:11,20; Upp.22:5).
Förklaring: Bara den som har sitt namn skrivet i Livets bok får komma in i det nya Jerusalem. (Livets bok förklaras i noter till 3:5 och 20:11-15).
Du ska inte vänta dig att din bakgrund, personlighet eller goda gärningar ger dig några fördelar.
Vi får del av det eviga livet bara på grund av vad Jesus, Lammet, har gjort. Tro på honom i dag, så är ditt medborgarskap i Guds nya skapelse, det nya Jerusalem, tryggat.  

26 Allt dyrbart och härligt som folken äger ska föras dit.
(Se även: Ps.72:10; Jes.49:23).  
27 Men inget ont ska tillåtas att komma dit in, ingen som handlar skamligt eller ohederligt, utan bara de som har sina namn skrivna i livets bok8 som tillhör Lammet.”
(Se även: Jes.52:1; Upp.3:5; 22:14-15).  

Inga kommentarer: